ETT KLART EVANGELIUM

Skriven av :   Zac Poonen kategorier :   Grundläggande sanning Seeker
Article Body: 

I denna artikel vill jag förklara vad det innebär "att bli född på nytt" eller - "att bli frälst".

Omvändelse är det första steget för att uppleva pånyttfödelse. Men för att kunna omvända sig (vända sig bort från synd) behöver man först förstå vad synd är. Bland kristna i dag finns många missuppfattningar, både om vad synd och omvändelse är.

Bara under de senaste decennierna har "förståelsestandarden" bland kristna sjunkit avsevärt. "Evangeliet" som förkunnas av de flesta predikanter idag är en ytterst utspädd version av sanningen. Man blir uppmanad att bara tro på Jesus. Men bara tro frälser ingen. Det krävs också omvändelse.

Att bli född på nytt är grunden för kristenlivet. Om du lever ett moraliskt gott liv, utan att lägga denna grund, kommer din kristendom att likna alla andra religioner i världen, som också lär människor att leva rätt och gott. Naturligtvis skall vi leva ett ärbart liv, men det är bara överbyggnaden i kristenlivet. Grundmuren är att bli född på nytt. Alla måste börja där.

Jesus använde uttrycket "född på nytt" i Joh. 3:3 när Han talade med Nikodemos. Nikodemos var en religiös ledare - han fruktade Gud och försökte uppriktigt leva till Guds behag. Men Jesus sa: "den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike" (Joh. 3:3). Vi ser alltså, att man måste genomgå en andlig födelse för att komma in i Guds rike, också om man är en mycket god människa! Efteråt förklarade Jesus att Han (Jesus) skulle upphöjas på ett kors för att dö, och att de som trodde på Honom skulle få evigt liv (Joh. 3:14-16).

Jesus fortsatte att förklara för Nikodemus, att människorna älskade mörkret mer än ljuset för att deras gärningar var onda (Joh. 3:19). Men de som är ärliga kommer till ljuset och blir räddade (Joh. 3:21). För att bli född på nytt måste du komma in i ljuset. Det innebär att vara uppriktig inför Gud och bekänna varje synd. Du kan säkert inte komma ihåg alla synder du har gjort, men du måste bekänna, att du är en syndare och berätta om varje synd du minns.

Synden i ditt liv är stor. Du ser först bara en liten bit av den. Men allt eftersom du omvänder dig från synder du känner till, kommer du gradvis att se mera av "syndalandskapet" i ditt liv. När du vandrar i ljuset kommer du att se mer av din synd - och då kan du rena dig mer och mer från den. Därför måste du alltid vandra uppriktigt inför Gud.

En annan illustration: Du bor i ett hus med flera solkiga rum. Du vill att Herren Jesus skall komma och bo i ditt hus. Men Han kan inte bo där det är orent. Därför hjälper Han dig att städa alla rum - ett i taget. Så småningom blir hela huset städat. På det sättet helgas vi i vårt kristna liv.

Aposteln Paulus sa en gång att han enträget uppmanade alla, "att omvända sig till Gud och tro på vår herre Jesus" (Apg. 20:21). Dessa två - omvändelse och tro lägger grunden - du blir född på nytt. Omvändelsen blir bortlämnad i dagens evangeliska förkunnelse. De flesta predikar endast tro.

Enbart tro kan inte pånyttföda. En kvinna kan ju inte ensam få ett barn. Inte heller kan en man ensam åstadkomma ett barn. Men en man och en kvinna tillsammans kan åstadkomma liv. På samma sätt föds ett andligt barn när omvändelse och tro kommer tilsammans - då kan den nya födelsen ske i din ande. Denna andliga födelse är precis lika verklig som fysisk födelse - den sker i ett nu - inte gradvis.

Det kan ta månader av förberedelse för den nya födelsen - på samma sätt som det tar månader av förberedelse för en fysisk födelse. Men själva födelsen sker (precis som en fysisk födelse) i ett nu. En del kristna vet inte vilket datum de blev pånyttfödda. Jag vet inte vilket datum jag blev född på nytt. Men det är presis som att inte veta datumet för sin fysiska födelse. Det är inte så viktigt - bara man lever!! På samma sätt är det viktigaste att vara helt säker på att du lever i Kristus idag.

Är vi trångsynta då vi säger att Jesus är den enda vägen till Gud? Låt mig svara med en illustration: Om man inte har sett min far (inte ens en bild av honom), så är det omöjligt att veta hur min far ser ut. På samma sätt kan vi som aldrig har sett Gud inte veta någonting om Honom eller vägen till Honom. Men Jesus Kristus kom från Gud. Han kan också visa oss vägen till Gud. Han sa: "Jag är vägen. Ingen kommer till Fadern utom genom mig" (Joh.14:6).

Då vi tänker på att Jesus påstod sig vara den ENDA VÄGEN till Gud Fadern så måste vi säga att antingen sa Han sanningen eller så var Han en lögnare och bedragare. Vem skulle våga säga att Jesus var en lögnare och bedragare? Det räcker inte att säga, att Jesus bara var en god människa eller en profet. Nej. Han är självaste Gud - inte bara en god människa. Det är omöjligt att Han kunde vara en god man om Han var en lögnare eller bedragare! Så slutsatsen blir, att Jesus verkligen var Gud i mänsklig gestalt.

All sanning är trångsynt. I matematik blir 2 + 2 alltid 4. Vi kan inte vara vidsynta och acceptera 3 eller 5 som möjliga svar. Vi kan inte ens acceptera 3.9999. Om vi accepterar sådana variationer av sanningen så kommer våra matematiska beräkningar att bli fel. På samma sätt vet vi att jorden cirklar runt solen. Om vi bestämmer oss för att vara "vidsynta" och accepterar teorier som säger att solen också cirklar runt jorden kommer våra astronomiska beräkningar att bli fel. På samma sätt är H2O den kemiska beteckningen för vatten. Vi kan inte vara vidsynta och säga att H2O också är salt!! Därmed ser vi att sanningen är absolut och mycket trångsynt på varje vetenskapligt område. Så är det också angående Gud. Vidsynthet kan ge allvarliga fel i matematik, astronomi och i kemi - och när det gäller sanningen om Gud.

Bibeln lär oss att alla människor är syndare och att Jesus dog för syndare. Om du kommer till Jesus som en "Kristen", kommer Han inte att förlåta dina synder eftersom Han inte dog för Kristna! Han dog för syndare. Den enda personen som kan bli förlåten är den som kommer till Jesus och säger "Herre, jag är en syndare". Du kan inte heller komma till Jesus som en medlem av någon religion och få förlåtelse, för Han dog för syndare. Om du kommer till Honom som en syndare kan dina synder bli förlåtna omedelbart.

Gud har gett oss alla ett samvete. Därför är det lätt att erfara, att vi är syndare. Barn har mycket känsliga samveten men när de växer upp, kan deras samveten bli hårda och okänsliga. Om en treåring ljuger, vittnar hela hans ansikte om skuld, eftersom samvetet reagerar. Femton år senare ljuger samma person, utan att ändra en min. Samvetet har dött, efter att kontinuerligt ha ignorerats. Fotsulorna hos en baby är så mjuka, att den till och med kan känna beröringen av en fjäder. Men fotsulorna på vuxna är hårda och okänsliga och reagerar bara på hårt tryck. På samma sätt kan vårt samvete bli hårt och okänsligt.

Samvetet är den röst som Gud har placerat i vårt inre. Den gör oss till moraliska varelser och ger oss en grundläggande förståelse, för vad som är rätt och fel. Därför är den en fantastisk Guds gåva. Jesus kallade samvetet "kroppens öga" (Luk.11:34). Om vi inte noga bevarar detta "öga" kommer vi en dag att bli andligt blinda. Att ignorera samvetets röst är farligt. Alldeles som en främmande partikel i ditt öga kan göra dig blind, om den inte åtgärdas, kan ignorerande av samvetet göra dej andligt blind.

En nyfödd baby tillhör ingen religion. Alla bebisar är likadana, ännu efter två år, själviska och bråkiga. Med tiden indoktrinerar föräldrarna dem i sin trosriktning. Till över 90% är en människas religion den, som föräldrarna valt för henne.

Gud ser oss inte som människor med olika religion. Han ser oss som syndare. Jesus kom för att dö för mänsklighetens synder. Han kom inte för dem, som ser sig själva goda nog att äga gemenskap med Gud, utan för dem, som erkänner sig vara syndare, ovärdiga att komma i Guds närhet. Ditt samvete säger, att du är en syndare, så varför skulle det vara svårt att komma till Jesus och säga, "Herre, jag är en syndare, jag har gjort mycket galet i mitt liv."?

Nån kanska frågar - kan inte en god Gud ha överseende med våra synder, så som en jordisk far förlåter sin son, då denne uppriktigt ber om förlåtelse för en (värdefull) sak han tog sönder eller tappade? Ja - om alla våra synder vore av den arten, kunde Gud förlåta oss omedelbart. Men synd har med moral att göra. Synd är ett brott!

Tänk om en domare har sin egen son framför sig i rättssalen, anklagad för ett brott. Kan han då säga till sin son, "min son, jag älskar dig, jag förlåter dig och jag kommer inte straffa dig"? Ingen jordisk domare med minsta lilla känsla för rättvisa kunde göra så. Den känsla för rättvisa som vi alla har är endast en liten utstrålning av den fullkomliga rättvisan hos den Allsmäktiga Guden. Vi är skapade till Hans avbild, så när vi har gjort något allvarligt fel måste Gud som domare säga till oss, "Jag älskar dig väldigt mycket men du har begått ett brott - och då måste jag straffa dig." I rättsalen, oberoende av om sonen ångrar sig, måste fadern bestraffa honom som domare. Låt oss antaga att sonen rånat en bank. Fadern utmäter det fulla straffet enligt lagen - låt oss säga, en miljon kronor. Eftersom sonen inte har pengar att betala böterna, måste han gå i fängelse! Fadern stiger då ner från domarsätet, och tar av sig sina ämbetskläder. Han tar fram sitt checkhäfte och skriver ut en check på en million kronor (alla hans besparingar) och ger det åt sin son att betala böterna med. Kan hans son nu anklaga honom för att inte älska honom? Nej! Och på samma gång: ingen kan heller anklaga honom för att vara en orättfärdig domare - han utdömde ju det hårdaste straffet som lagen krävde. Det är precis detta som Gud har gjort för oss. Som domare kungjorde han att vi alla måste dö för våra synder. Sedan steg han ner som människa och tog på sig straffet.

Bibeln lär oss att Gud är En men existerar i Tre Personer - Fadern, Sonen och Den Helige Ande. Vore Gud endast en, kunde Han inte ha lämnat sin tron i himlen och kommit ner till jorden i människogestalt. Vem skulle då ha styrt universum? Men då Gud existerar som Tre Personer, kunde Sonen komma ner till jorden och dö för våra synder istället för Fadern, som är Domaren. Vissa kristna döper endast i Jesu namn och påstår, att det finns endast en person i Gudomen - Jesus. Detta är ett allvarligt fel. 1Joh 2:22 säger, att den som förnekar Fadern och Sonen har antikrist ande. Denne förnekar att Guds Son kom i mänsklig gestalt som Jesus Kristus, som förnekade sin egen mänskliga vilja och gjorde Faderns vilja och tog straffet för våra synder, framför Gud fadern (1 Joh 4:2,3).

Jesus var helt och fullt Gud och helt och fullt människa när Han kom till jorden. När Han dog på korset, tog Han straffet för mänsklighetens alla synder. Straffet för synd är separation från Gud i all evighet. När Jesus hängde på korset, var Han skild från Sin Fader i himlen. Att vara skild från Gud är det största lidande, som en människa kan uppleva.

Helvetet är den enda plats i universium, som Gud har övergivit. Gud är inte där. I helvetet manifisteras djävulens ondska till fullo. De som går till helvetet kommer där att uppleva detta elände. Jesus upplevde denna dom,när han hängde på korset i sex timmar. De tre sista timmarna var han övergiven av Gud. Solen förmörkades och jorden skakade. Hans förbindelse med Far i himlen var avbruten. I 1Kor.11:3 står det, att Fadern är Kristi huvud, och när Kristus var övergiven var det som om hans huvud blivit avhugget. Vi kan inte till fullo förstå hans plåga.

Om Jesus endast var en skapad varelse, Kunde han omöjligt ha tagit straffet för alla de miljarder av människor som levt sedan Adams tid! För en människa kan inte avrättas som stallföreträdare för en miljard mördare! Men Jesus kunde ta straffet därför Han är den oändliga Guden.

Därför att han är oändlig, kunde Han också ta det eviga straffet inom loppet av tre timmar.

Om Jesus Kristus inte var Gud, och Gud Fadern hade straffat Honom för våra synder, hade det varit en stor orättvisa. Gud kan inte straffa en person för ett brott någon annan begått, även fast personen i fråga vore villig att ta på sig straffet. Din vän kan inte ta ditt straff och bli hängd i ditt ställe. Det vore orätt. Så om Jesus endast var en skapad varelse, och Han blev straffad för våra synder, skulle det vara den största av orättvisor.

Så det är tydligt att ingen skapad varelse kan ta straffet för våra synder. Endast Gud kan ta det, eftersom Han är universums Domare. Han har rätten att straffa oss - och Han har rätten att ta vårt straff på sig själv. Då Jesus kom till jorden i mänsklig gestalt tog han vårt straff på sig.

Två stora sanningar utgör grunden för den kristna tron: Att Kristus dog för mänsklighetens synder och att Han uppväcktes från de döda efter tre dagar.

Om Kristus inte uppstått från de döda skulle det inte finnas några bevis för att Han var Gud. Hans uppståndelse bevisar att allt Han sa var sant. Ingen religiös ledare har någonsin påstått att han skulle dö för hela världens synder. Och ingen religiös ledare har någonsin uppstigit från de döda. Dessa två fakta gör Jesus Kristus unik.

Alla religioner kan lära oss att göra gott mot andra och att leva i fred. Men den kristna tron har en unik grundval: Kristus dog för våra synder och uppstod från de döda. Om dessa två sanningar avlägsnas blir kristendomen precis som vilken annan religion som helst. Dessa två sanningar gör kristendomen unik.

Gud har skapat oss för att vi ska leva med honom. Men vi har alla levt våra liv för oss själva. När vi kommer till Gud, måste vi därför komma som omvända rövare som i många år stulit det som tillhör Gud. Vi måste komma till Honom med tacksamhet för Kristi död och med en fast tro på Jesu uppståndelse från de döda. Vi kan omöjligt bedja till Jesus om Han inte är levande idag - för du kan inte bedja till en död person. Men därför att Jesus uppstod från de döda, kan vi tala med Honom.

Efter att Kristus hade uppstått från de döda, återvände Han till himlen. Sedan kom den Helige Ande, den tredje Personen i Gudomen ner till jorden.Den Helige Ande är en verklig person såsom Jesus själv. Han har kommit för att fylla våra liv med sin närvaro. Om vi överlåter oss själva till den Helige Ande, kan Han göra oss heliga. När den Helige Ande fyller dig, blir det möjligt för dig att leva ett liv som segrar över synden. Ingen kunde leva så innan den Helige Ande kom för att ta sin boning i människan på pingstdagen. Före det kunde människor bara förbättra sina yttre liv. Deras inre liv förblev oförändrade och besegrade av synd. När den Helige Ande fyller dig, bor Gud själv i dig och Han gör det möjligt, att ditt inre liv behagar Fadern.

Det underbara budskapet i evangelium är, att ditt hjärta kan bli helt renat när Gud förlåter dig och sedan kan Kristus leva i dig genom Den Helige Ande och göra din kropp till en Guds boning.

Jag talade en gång med en kristen som rökte. Jag frågade om han kunde tänka sig att röka i kyrkan? Nej, svarade han,kyrkan är ju Guds hus. Jag sa till honom att det var hans kropp som var Guds hus och inte kyrkobyggnaden. Du skulle inte begå äktenskapsbrott i en kyrka, eller hur? Du skulle inte titta på internet- porr i en kyrka heller. Din kropp är Guds hus, eftersom Kristus finns där Så var försiktig med vad du gör med din kropp. Vanor som rökning, drickande, intag av skadliga droger och att tillåta orena tankar komma in i ditt sinne kommer gradvis att förstöra din kropp och ditt sinne.

Det kristna livet är som ett lopp. Vid pånyttfödelsen kom vi till startlinjen. Sen börjar loppet som pågår till vårt livs slut. Vi löper framåt och på så vis kommer vi närmare mållinjen för varje dag. Men vi må aldrig sluta springa.

För att använda en annan illustration: När vi blev födda på nytt, lade vi grunden för vårt hus. Därefter bygger vi sakteliga på huset, våning efter våning.

Att löpa framåt - att bygga på huset är det bästa liv du kan leva. Du eliminerar gradvis allt dåligt i ditt liv och blir mer och mer lik Gud för varje år.

Så vad skall du göra för att bli född på nytt?

Först av allt, erkänn att du är en syndare. Jämför dig inte med andra och finn ingen trygghet i att tro dig vara bättre än någon annan. Synden är som ett dödligt gift. Vare sig du får i dig en droppe eller hundra kommer du att dö. Om du vill göra en god start i ditt kristna liv, erkänn att du är den största av syndare i världen. Sedan, besluta dig för att omvända dig från all känd synd i ditt liv.

Därefter, tro på Kristus. Det betyder att överlåta sig själv åt Honom. Märk, det är inte fråga om en intellektuell tro, utan ett hjärtats tro, som gör dig hängiven. Vid vigseln frågar man bruden: "är du villig att ge dig själv till denna man?" Anta att hon svarar: " Jag tror han är en väldigt god och bra man. Men jag är inte säker på om jag i själva verket vill hänge hela mitt liv och min framtid åt honom". Då kan hon inte gifta sig med honom därför att hon inte har ett fullständigt förtroende för honom. När en kvinna gifter sig, tar hela hennes liv en ny riktning. Hon får sin mans namn. Hon lämnar sina föräldrars hem för att leva i sin mans hem. Hon kanske inte vet var han kommer att bo, men hon förtröstar på honom när det gäller framtiden. Hon har tro till honom Detta är en bild av vad det innebär att ha tro på Kristus.

Ordet "Kristen" (vördnadsfullt uttryckt) betyder "fru Kristus" Min hustru kunde bara ta mitt namn efter det att hon hade ingått äktenskap med mig. På samma sätt, kan du ta Kristi namn och kalla dig en "kristen" först efter du är gift med Honom. Om någon kvinna tog mitt namn utan att ha ingått äktenskap med mig och kallade sig själv "fru Zac Poonen", skulle det vara en lögn. Likaså är den som kallar sig kristen, utan att vara "gift med Kristus", en lögnare.

Äktenskapet är för hela livet och inte bara för några få dagar. På samma sätt också det att vara en kristen en livslång förbindelse. En total överlåtelse till Kristus betyder inte, att du blir perfekt. När en kvinna gifter sig, avger hon inget löfte om att aldrig begå något misstag under sitt liv som hustru. Hon kommer göra många misstag, men hennes man kommer att förlåta henne. Det hon lovar är,att hon vill leva med sin man för alltid. Det är en bild av vår förening med Kristus.

Nästa steg du måste ta är vattendopet. Att bli döpt är ungefär som ett äktenskapsbevis. Du är inte gift endast genom att skaffa ett äktenskapsbevis. Inte heller kan du bli en Kristen genom att bli döpt. Det är efter du har ingått äktenskapet, som du får ett äktenskapsbevis. På samma sätt: När du gett dig själv till Kristus, skall du låta döpa dig. I själva dopet vittnar du, att du har avslutat ditt gamla liv och har gjort Jesus Kristus till Herre över ditt liv.

Goda män och hustrur pratar ofta med varanndra. Så tala du också med Jesus och lyssna till Honom när Han talar till dig genom Bibeln - varje dag.

En god hustru kommer aldrig att göra någonting som gör hennes man olycklig. Hon vill också göra allt i gemenskap med honom. En sann kristen vill heller inte göra något som misshagar Kristus - som att se på en film som Jesus inte skulle titta på. En kristen undviker allt, som inte Jesus kunde delta i.

Kan du vara säker på att du är född på nytt? Ja, Romarbrevet 8:16 säger, att när du är född på nytt, vittnar Guds Helige Ande med din ande, att du är ett Guds barn.

Det är ett underbart liv! Vi lever tillsammans med den bästa Vän någon någonsin kan ha. Vi kommer aldrig att vara ensamma. Jesus kommer att vara med oss alltid och överallt. Vi kan dela våra problem med honom och be om hans hjälp att lösa dem. Det är ett liv fyllt av glädje, och ett liv befriat från ångest och rädsla. Jesus håller vår framtid i Sina händer.

Om du vill bli född på nytt, säg dessa ord till Herren i all uppriktighet från ditt hjärta just nu:

"Herre Jesus, Jag tror att Du är Guds Son. Jag är en syndare som förtjänar helvetet. Tack för att du älskar mig och dog för mina synder på korset. Jag tror, att Du uppstod från de döda och lever idag. Jag vill omvända mig från mitt syndfulla liv just nu. Förlåt mig alla mina synder och ge mig ett hat emot synden. Jag förlåter alla som skadat mig på något sätt. Kom in i mitt liv Herre Jesus, och var Herren över mitt liv från och med idag och för all framtid. Gör mig till ett Guds barn just nu."

Guds ord säger " Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn . (Joh 1:12)" Herren Jesus säger, " ..och den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut." (Joh 6:37)

Så du kan vara säker på att Han har accepterat dig.

Du kan nu tacka Honom och säga, " Tack Herre Jesus, för att Du förlåtit mig och tagit emot mig.

Fyll mig med Din Helige Ande och ge mig kraft att leva för Dig. Jag vill leva för att behaga Dig från och med idag och för all framtid. "

Du bör nu läsa Guds Ord varje dag och be Herren fylla dig med Hans Helige Ande dagligen. Du behöver också ha gemenskap med andra kristna, som är pånyttfödda.. Endast på detta sätt kan du växa i det kristna livet och ha kraften att fortsätta följa Herren. Be Herren vägleda dig till en god församling.

Må Herren välsigna dig rikligen.