SANT OCH FALSKT EVANGELIUM

Article Body: 

Kristna kan med olika utgångspunkt indelas i två grupper:

(1) Romerska katoliker och Protestanter - beroende på vad man har fötts in i.

(2) Episkopala (centralstyrda) och Frikyrkor (decentraliserade) - beroende på kyrkomodell.

(3) Pånyttfödda kristna och Namnkristna - beroende på "upplevelse".

(4) Evangelikala och Liberaler - beroende på doktriner.

(5) Karismatiker och Ikke-karismatiker - beroende på "tungotal".

(6) Kristna i heltidskristet arbete och kristna med profant arbete - beroende på yrke.

Man kan dela in ännu mera. Men ingen av kategorierna ovan tar tag i roten av problemet som vår Herre kom för att lösa.

Många vet att "Kristus dog för våra synder" (1 Kor. 15:3). Men få är klara över att Bibeln säger att Kristus också dog "för att vi inte längre skal leva för oss själva utan för Honom" (2 Kor.5:15).

Därför är det mera skriftenligt att dela in kristna på följande sätt:

"De som lever för sin egen skull" och "De som lever för Kristus"; eller

"De som söker sitt eget" och "De som söker det som tillhör Kristus"; eller

"De som söker det jordiska först" och "De som söker Guds rike först"; eller

"De som älskar pengar" och "De som älskar Gud". (Jesus sa att det var omöjligt att älska bägge - Lukas 16:13).

Jag har aldrig hört någon dela in så här. Det här sättet att klassificera visar på den kristnes inre liv och personliga vandring med Gud, medan den första indelningen visar på de yttre detaljerna i vårt liv. Hur som helst så klassificerar Bibeln kristna på det sistnämda sättet. Och då är det endast den klassificeringsmetoden som har betydelse! Enligt denna metod kan andra inte klassificera oss, utan det är vår uppgift. Ingen utom vi själva känner våra inre motiv och önskemål. Kanske inte ens hustrun (mannen) vet vad vi lever för. Vår Herre kom inte primärt för att ge oss en doktrin, eller en kyrkomodell eller för att få oss att tala i tungor, Han kom inte ens för att ge oss en upplevelse!

Han kom för att "frälsa oss från synder". Han kom för att lägga yxan till trädets rot. Och syndens rot är: Att vara självcentrerade, att söka vårt eget och göra vår egen vilja. Om vi inte tillåter Herren att hugga av och rycka upp denna "rot" ur våra liv, så kommer vi endast att vara kristna på ytan. Men Satan kan ändå förleda oss att tro att vi tillhör en högre klass än andra kristna på grund av våra doktriner eller våra upplevelser eller vår kyrkomodell!

Satan är faktiskt ointresserad av om vi har rätta doktriner, upplevelser eller kyrkomodell så länge vi fortsätter att leva "för oss själva" (Detta är förresten bara ett annat uttryck för "att leva i synd"!!). Inom kristendomen florerar det av kristna som söker sitt eget och lever för sig själva, men som ändå är överbevisade om att Gud ser på dem som överlägsna i förhållande till andra kristna bara på grund av "överlägsna" doktriner, kyrkomodell, eller "upplevelser". Detta visar hur mycket Satan har lyckats uträtta inom kristendomen.

I Johannes 6:38 sa vår Herre att Han kom från Himmelen till jorden:

(1) För att förneka sin mänskliga vilja (som Han hade fått när Han kom till jorden som människa), och

(2) För att göra sin Fars vilja som människa. På det sättet blev han vårt exempel.

Genom Jesu jordiska liv - i alla Hans 33 ½; år - förnekade Han sin egen vilja och gjorde sin Fars vilja. Och Han förklarade tydligt för sina lärjungar att de som ville vara Hans lärjungar måste gå den samma vägen. Han kom för att visa syndens rot i våra liv - "att göra vår egen vilja" - och för att befria oss från den.

Inom vetenskapen gjorde människan ett misstag som godtogs i tusentals år, när hon föreställde sig att jorden var universiums medelpunkt. I människans ögon verkade det ju så - eftersom solen, månen och stjärnorna verkligen såg ut att cirkla runt jorden var 24:e timme. Det behövdes en man med Kopernikus mod för att ifrågasätta denna populära föreställning för ungefär 450 år sedan. Han bevisade att föreställningen var fullständigt felaktig. Jorden var inte solsystemets medelpunkt, än mindre universiums. Så länge människan hade fel medelpunkt blev hennes vetenskapliga beräkningar och slutsatser felaktiga - eftersom hennes medelpunkt var fel. När människan fann den rätta medelpunkten blev också beräkningana och slutsatserna korrekta.

Så är det också med oss när vi är Självcentrerade istället för Gudscentrerade. Vår förståelse (våra beräkningar och slutsatser) av Bibeln och Guds fullkomliga vilja kommer då att bli felaktiga. Så som människan i över 5000 år var överbevisad om att hon hade rätt så kan vi också föreställa oss att vi har rätt! Men i själva verket kommer vi att ha 100% fel.

Till och med hos många "goda kristna" ser vi detta. De har så många olika tolkningar av samma Bibel - och ändå är alla överbevisade om att bara deras tolkning är rätt och alla andras fel. De andra, påstås vara "vilseledda". Varför är det så här? Medelpunkten är på fel ställe.

Människan skapades med Gud som medelpunkt. När kristna väljer fel medelpunkt, kommer deras "evangelium" också att bli fel. Grundläggande förkunnas bara två slags evangelier idag - ett människocentrerat och ett Guds-centrerat.

I det människocentrerade evangeliet lovas människan att Gud skall ge henne allt hon behöver för att hennes jordiska liv skall vara komfortabelt, samt en plats i himmelen när hon dör. Människan får förklarat att Jesus skall förlåta alla hennes synder, hela alla hennes sjukdomar, välsigna och ge henne materiellt välstånd, lösa alla hennes jordiska problem, etc., etc.

Jaget är och förblir en sådan människas medelpunkt, och Gud cirklar runt henne - som hennes tjänare - för att besvara alla hennes böner och ge henne allt hon vill ha!! Allt hon behöver göra är att "tro" och "be om materiella välsignelser i Jesu Namn "!!

Detta är ett falskt evangelium eftersom "omvändelse" inte nämns. Omvändelse var det första Johannes döparen, Jesus, Paulus, Petrus och alla apostlarna förkunnade. Men omvändelse förkunnas olyckligtvis inte idag, inte ens sist av allt!!

Det Guds-centrerade evangeliet kallar däremot människor till omvändelse. Det förklarar att "omvändelse" betyder:

Att vända sig IFRÅN jaget som centrum i livet, ifrån egna gärningar, ifrån en självvald väg, ifrån pengakärlek, och ifrån kärlek till världen och värdsliga saker (köttets lustar, ögonens lustar, stolthet i livet), osv., och

Att vända sig TILL Gud, älska Honom av hela hjärtat, göra Honom till livets centrum och därefter göra Hans vilja osv.,

Att tro på Kristi korsdöd kan ge en människa syndernas förlåtelse först när hon har omvänt sig. Först då kan hon få Den Helige Andes kraft och myndighet till daglig självförnekelse och ett Guds-centrerat liv. Detta evangelium förkunnade Jesus och apostlarna.

Det falska evangeliet gör porten vid och vägen bred och lätt att vandra på. (Man behöver inte förneka sin själviskhet eller sluta leva för sina egna intressen eller sluta leva för egen vinnings skull). Miljoner går på möten där ett sådant falskt evangelium förkunnas. Många går genom denna port och vandrar längs denna väg i tron att den leder till livet. I själva verket leder den til förtappelsen. Men förkunnarna av detta evangelium gläder sig och rapporterar om stora människomassor som "sträckte upp sina händer och tog emot Kristus" i deras möten!! Allt detta är förförelse. Också om ett fåtal på grund av sin uppriktighet verkligen omvänder sig i sådana möten blir slutresultatet för många "omvända" att de blir "dubbelt helvetets barn" (Matt. 23:15) - de är förförda angående sitt eget tillstånd.

Det sanna evangeliet gör porten trång och vägen smal - men inte smalare eller trängre än Jesus gjorde dem och som endel "superandliga" kulter gör, utan presis den bredden som Jesus gav dem. Det är få som finner denna väg till livet. Det blir inte så mycket för evangelisterna att rapportera om, och statistiken verkar inte imponerande. Men detta evangelium leder människor till Herren Jesus och till himmelen.

Var noga med hur ni lyssnar. Den som lyder det han har hört skall få mer ljus och uppenbarelse. Men den som inte lyder det han har hört skall mista till och med det ljus och den förståelse han tror sig äga (omskrivning av Lukas 8:18).

Hör du som har öron att höra med.