31 Guds avsikt med människan

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 31 God's Purpose For Man

I det första kapitlet i bibeln, 1 Mos 1 ger Gud oss svar på, vad orsaken är, till att han skapade människan. Människan har totalt missat den kunskapen. Därför möter män och kvinnor över hela världen problem, som dom inte har någon lösning på.


De tycks inte se meningen och avsikten med livet. Man finner inte den, förrän man återvänder till Guds ord. Bibeln är ganska lik en instruktionsbok. Om du köper en bandspelare eller en tvättmaskin eller någon dyr elektronisk apparat, så får du tillsammans med den en instruktionsbok från tillverkaren. Den talar om, hur du skall använda produkten. Om du är klok så följer du instruktionen noggrant.


Du ändrar inte på någonting i manualen, eftersom du inser att tillverkaren vet bättre än du hur produkten är gjord, och hur den är tänkt att fungera. Om det finns speciella varningar, som t ex gör inte si eller så eller stick inte in någon kontakt här, så är jag säker på att du inte skulle experimentera och göra det. Du skulle bara lyda, annars skulle du riskera, att förstöra något som kostat dig mycket att skaffa. Du skulle kanske experimentera med något som är billigt men inte med något som är dyrbart.


Vad är nu ditt liv värt? Vad är ett människoliv värt? Jo, mycket mer än någon dyrbar utrustning! Jesus sa en gång, "Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ". Här gör Jesus en jämförelse och menar att en enda människas själ är mer värd än hela världen med dess härlighet rikedom och ära. Han säger, att du är ytterst värdefull.


Hur kommer det sig att människan, som är så värdefull, ändå är så oaktsam när det gäller, hur hon skall sköta sitt liv. Detta är en tragedi. Vill du veta varför det är ett sådant kaos i världen och varför allting blivit en sån röra? Här är svaret.


Gud gav människan vissa instruktioner, men hon följde aldrig dessa. Detta är orsaken till all förvirring i världen, i det individuella livet, i familjen och mellan nationer. Låt oss se på 1 Mos 1. Vi läser här om den tiden, när Gud skapade olika företeelser på jorden. Varje dag skapade Gud något nytt.


När han skapade något, så kom han inte med någon förklaring till varför. Till exempel så skapade han ljus den första dagen. Vad var orsaken? Vi vet inte. Vi kan gissa, men Gud sa aldrig vad orsaken var. Nästa dag skapade han himlen. Ingen orsak nämns. Nästa dag skapade han det gröna, träden och övriga växter. Ingen orsak anges. Likadant var det med djuren, fiskarna och fåglarna.


Men när han slutligen skulle skapa människan, sa han, "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika. Och må de råda och fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen.."


Vi ser här, att den första orsaken till att Gud skapade människan var, att hon skulle visa upp sin likhet med Gud. Det betyder, att när människan gick omkring, så skulle man förstå hurdan Gud var. Gud är ande och osynlig, och han vill nu att hans karaktär skall synas genom en skapad varelse.I ett tidigare studium har vi konstaterat att Gud skapade änglarna, innan han skapade människan, men det finns inget i bibeln, som visar på att Gud gjorde änglarna till sin avbild. Inga änglar kunde manifestera likhet med Gud. Det är ett unikt privilegium, som Gud gav till människan.


Människan skapades till Guds avbild för att visa upp Guds karaktär och bild. När vi inser detta, så förstår vi att hela avsikten med att Jesus dog och löste oss, var för att vi skulle kunna föras tillbaka till Guds ursprungliga avsikt med oss.


Tänk dig att vi skulle beskriva detta i en grafisk form. Tänk dig att Guds avsikt med människan är en rak linje, som går stadigt uppåt, därför att Guds avsikt med människan är utveckling. Men så, någonstans i början av den här utvecklingen, så föll Adam rakt ner från den här linjen. Han utvecklades aldrig. Hela människligheten avföll tillsammans med Adam.


Vad gjorde Jesus? Han kom ner till denna avfallets grop, som människan var i och lyfte henne upp till utvecklingslinjen igen. På det sättet har människan lyfts tillbaka till Guds avsikt med henne. Nu är det inte så, att hela avsikten med människan fullbordas, genom att Jesus lyfter henne upp från synder och missgärningar. Detta för oss bara tillbaka till den plats Adam var när han föll.


Nu måste vi förstå vad som är Guds avsikt, med att han lyft oss upp. Det är att vi mer och mer skall reflektera Guds liv. Det är inte tillräckligt att säga att dina synder är förlåtna. Många kristna är lyckliga enbart med det faktum att deras synder är förlåtna. Det är som att säga att Gud lyfte mig upp till linjen. Men hur är det med utvecklingen? Går linjen uppåt?


Vi måste förstå vad denna utveckling betyder. Det betyder att växa till i likhet med Jesus Kristus. När Jesus kom till jorden, kom han inte bara för att dö för världens synder. Det var bara en del av orsaken till, att han kom till jorden. Hans död på korset var en gärning under loppet av en dag, sex timmar inte mer. Han dog, begravdes och uppstod den tredje dagen.


Hela livet som Jesus levde i trettiotre år, vad var det menat att demonstrera? Det var avsett att visa, hur Gud vill att människan skulle leva på denna jord. Jesu liv var en demonstration, ett exempel.


Om du vill veta hur du förväntas leva, så är det mycket enkelt. Se bara på Jesu liv, som det beskrivs i bibeln. Där har du inte bara ord utan en levande demonstration. I gamla förbundet fanns det inget exempel att efterfölja. Där gav Gud påbud. Alla känner till de tio budorden. Dessa talar om, hur Gud ville att människan skulle leva, men de är ändå en ofullständig bild. Alla bud som Gud gav om relationer människor emellan var en svag och oskarp bild. Jesus kom och summerade gamla förbundets lag med dessa två ord;


Han sa, "Hela lagen kan sammanfattas i detta; Du skall älska Herren din Gud av allt ditt hjärta, av all din kraft och av allt ditt förstånd och Du skall älska din nästa som dig själv.


I dessa två ord, i dessa två meningar är hela Guds påbud och vilja för människans sammanfattat.


Det är bra att ha påbud och en beskrivning, men det är ännu bättre att ha ett exempel, som visar hur det skall gå till. Om jag skulle lära någon att simma, så kan jag göra på två sätt. Jag kan skriva och visa på en skrivtavla hur det skall gå till och säga, gå till simhallen, hoppa i och gör, som jag beskrivit. Du kommer inte att lära sig simma på det sättet.


Även om du skulle studera noggrant allt jag gjort på tavlan, så skulle du förmodligen ändå drunkna. Det här är ett väldig dåligt sätt, men om jag skulle följa med dig till simhallen och säga, titta nu på mig hur jag simmar. Träna dig att göra, som jag gör. Det är på det sättet du kan lära dig.


Instruktioner är aldrig lika bra som exempel. Vi kan säga att gamla testamentet är instruktioner. I nya testamentet har vi ett exempel, Jesus Kristus, som demonstrerar genom sitt liv, hur det är att vara en sann människa, hur vi är ämnade att leva.


När bibeln säger, att vi inte längre är under lagen, vad betyder det? Det betyder att vi inte längre behöver skrivtavlan, eftersom vi har ett exempel nu i Jesus Kristus, men om du inte har honom som ditt exempel, så måste du gå tillbaka till lagen.


Det misstag som många kristna har gjort är att säga, vi är fria från lagen, vi behöver inte de tio budorden. Vi behöver inga instruktioner från Gud. Ja, det är ju fint, under förutsättning att Jesus Kristus är ditt exempel.


Om Jesus inte har blivit ditt exempel, då behöver du lagen i högsta grad. Vad betyder det alltså att komma in under nåden, att bli fri från lagen? Det betyder att jag nu har sett Jesus Kristus som mitt exempel, som levde i världen och manifesterade Guds natur så perfekt, att han strax innan han gick till korset vände sig till apostlarna och sa, "om ni har sett mig har ni sett Fadern".


Om ni har sett hur jag lever, och vad jag lever för, så har ni sett hurudan Gud är. Ni har genom mig sett, att Gud är god, ren, helig, kärleksfull och ödmjuk e t c. Er kallelse nu är att visa fram samma natur som Gud.


Minns vad vi läste i 1 Mos 1:26, att Guds originalplan för människan var att reflektera hans bild, att manifestera hans natur. Den kallelsen kommer nu till dig och mig. Det är därför, som Gud har gett oss den Helige Ande, så att vi, genom att vara ledda av Anden, kan visa upp Guds natur.


(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 Tro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Hyckleri
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
62 Hat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Otro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Att ljuga
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)