71 Att underordna sig auktoritet

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 71 Submission To Authority

Vi skall nu studera vikten av att underordna sig i hemmet, på arbetsplatsen och i kyrkan. Är det nödvändigt? När skall vi underordna oss, och när skall vi inte göra det? Det här är ett mycket relevant ämne när det gäller de beslut vi måste ta i vårt dagliga liv.


När vi söker efter syndens orsak, så finner vi att syndens källa har sitt ursprung i, att en skapad ängel gjorde uppror mot Guds auktoritet. Lucifer var ledaren över alla änglar, och han beslöt att inte underordna sig Gud sin skapares auktoritet. Detta har vi behandlat mer ingående i studium nummer 1 i denna serie..


Genast när Lucifer gjorde uppror kastades han ut från himlen, och han blev djävulen. Vi finner här, att frågan om att underordna sig auktoritet var något, som var avgörande och viktigt ända från skapelsens början. Den stora kontroversen där var, "skall jag underordna mig auktoritet eller inte?"


Genom tidsåldrarna har detta varit den stora frågan, som har orsakat problem inom alla områden. När skall vi underordna oss dem, som Gud har satt över oss, och när skall vi inte göra det? Skall vi vara som slavar utan någon åsikt och bara göra det, som människor säger åt oss att göra?


Först av allt vill jag citera ett skriftställe Apg 5:29, när apostlarna stod framför översteprästen för att bli förhörda. Då sa dom dessa ord, "Man måste lyda Gud mer än människor".


Det här är väldigt tydligt. Om någon människa säger till mig att göra något, som är i motsats till vad Guds ord lär, då behöver jag inte bry mig om vad personen säger, även om han är en auktoritet över mig i hemmet, på arbetet, i kyrkan eller någon annanstans. Det måste dock gälla något, som Gud har talat tydligt om i sitt ord, som t ex att vi inte skall tillbe avgudar.


Om någon säger till dig att böja dig inför en avgud, så måste du säga, "jag kan tyvärr inte göra det, för jag är en kristen", eller om du är hustru och din man säger till dig att gå och mörda någon eller ge din kropp i äktenskapsbrott. Då kan du säga, "nej i detta kommer jag inte att lyda dig". Det är exempel på när en hustru kan säga nej till sin man.


Även ett barn kan säga nej till sina föräldrar, om det gäller något som Gud tydligt har sagt i sitt ord att det är fel. Det gäller alltså inte sådant, som man känner att Gud har talat i sitt hjärta. Det kan ju vara bara egna känslor. Det måste vara något, som skiften talar tydligt om.


Om du menar, att Gud har sagt till dig att gå till en viss plats, så finns ju inte detta i skriften. Om du är satt under någons auktoritet, så är det bästa att du underordnar dig den auktoriteten. Om den personen säger att du inte skall gå, så gör inte det, även om du känner det så i ditt hjärta. Om personen är satt att vara din auktoritet, så måste du underordna dig.


Det är också samma sak om det omvända. När personen i fråga säger, att du skall gå till ett visst ställe, och du inte känner för det, så måste du gå dit, om personen är satt att vara i auktoritetsställning över dig


När Jesus kom till jorden för att omintetgöra djävulens verk, så satte Gud honom under Josefs och Marias auktoritet i trettio år, inte för två eller tre veckor utan för trettio långa år, som barn, som tonåring och som ung man.


Vi läser i Luk 2:51 om Jesus efter besöket i Jerusalem, när Josef och Maria fann honom i templet, "Sedan följde han med dem ner till Nasaret, och han lydde dem i allt". Det är så Jesu trettio år i Nasaret beskrivs, "han lydde dem i allt". Jesus kom för att omintetgöra Satans gärningar. Satan är upphovsmannen till all upproriskhet. Han lär barn att göra uppror mot föräldraauktoritet.


Det finns i huvudsak tre områden, där vi har auktoritetsstrukturer. Ett område är våra hem, där föräldrar har auktoritet över sina barn. Det andra är i samhället, där vi har regeringen, polisen eller på arbetsplatsen där vi har chefer. Dessa är alla sekulära auktoriteter, som är satta över oss, för att saker skall genomföras på ett ordnat sätt.

Detta har Gud planerat såväl i samhället som i hemmet, och det är din plikt att underordna dig dessa auktoriteter.


Det tredje området är kyrkan. Där har Gud insatt äldste, som du måste underordna dig. Om du är upprorisk mot dessa auktoriteter, som Gud har satt över dig, så kommer du att arbeta ihop med Satan.


Satan var den förste som var upprorisk mot auktoriteter, och han inspirerar människor idag att göra likadant. Han får barn att vara rebelliska mot sina föräldrar, elever att vara upproriska mot sina lärare och anställda att vara upproriska mot sina chefer. Att begära sina rättigheter som anställd är helt rätt, när det sker genom t ex en fackförening, men att vara rebellisk mot arbetsgivare är fel.


Vi behöver se att rebelliskhet är från Satan. När vi ser att Jesus underordnade sig Josef och Maria i Nasaret, så kan vi fråga oss själva. Vem var perfekt i detta hem i Nasaret? Var Josef och Maria perfekta? Nej, ingen av dem var det. De var bara vanliga makar i det gamla förbundet, som hade sin kamp och sina svårigheter, som alla gifta par har.


Josef och Maria måste ha tappat tålamodet med varandra, som alla gifta par gör. De måste också ha varit oeniga om saker och haft sina konflikter, och även haft dagar när dom inte talade med varandra. De var långt ifrån fullkomliga. Dom levde i det gamla förbundet, där det inte ens utlovades någon seger över synden.


När man idag ser makar, som lever under det nya förbundet, så kan man ju tänka sig, hur makar under gamla förbundets levde. Nej, det var långt ifrån ett perfekt hem det var frågan om i Nasaret. Tro inte att Josef och Maria var helgon. Det är en illusion, som Satan har gett många människor. De var vanliga människor, som behövde en frälsare. Josef och Maria syndade till skillnad från Jesus.


Jesus var fullkomlig. Han syndade aldrig. Han levde i trettio år i fullständig lydnad för den auktoritet, som var satt över honom. Allt som dom bad honom om eller sa till honom att göra var antagligen inte perfekt, men han lydde, om det inte var i kontrast till Guds vilja.


Dom kanske bad honom göra något vid ett visst tillfälle, när han var mycket trött, och han gick iväg och gjorde det. Han syndade inte. Han var förmodligen frestad att säga nej, som många barn bli när dom ser att det inte är rättvist, men han gjorde ändå som föräldrarna sa. Han var frestad i allt, som vi är.


Han var inte lydig bara, när han var sex sju år, utan ända upp i trettioårsåldern, ända till den tidpunkt, då han flyttade ifrån Josef och Maria och började sin offentliga tjänst. Jag vill säga till er unga, att så länge ni bor i era föräldrars hus, så följ Jesus exempel. Ni kan inte göra något som är bättre. Detta är det första steget till att bli en andlig man eller kvinna.


Barn, hedra er far och mor, lyd era föräldrar, gör som dom säger till er, och det kommer att gå er väl, och ni kommer att leva länge på jorden. Ha Jesus själv som förebild. Det gör ingenting om era föräldrar gör misstag. Jesu föräldrar gjorde också misstag, men han lydde dem ändå.


Gud ber oss inte att underordna oss bara de auktoriteter, som är perfekta. Det finns ingenstans i världen perfekta auktoriteter i hemmet, i samhället eller i kyrkan. Alla är ofullkomliga, men han testar vår ödmjukhet genom att be oss att underordna oss ofullkomliga auktoriteter.


Det är samma sak i samhället. Bibeln säger i Rom 13:1 "Varje människa skall underordna sig den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet, som inte är av Gud, och den som finns är förordnad av honom". De som motsätter sig överheten gör därför motstånd mot Guds ordning, och de som gör motstånd drar straff över sig själva". Sedan fortsätter skriften med att säga i vers 4 och 6, att överheten är en Guds tjänare för att samla in skatt. Den som inte betalar skatt är rebelliska mot överheten.


Det är samma sak i kyrkan. I kyrkan har Gud utsett äldste. Bibeln säger i Heb 13:17, "Lyssna till era ledare och foga er efter dem. De vakar över era själar eftersom de en gång skall avlägga räkenskap." Det här betyder inte att du måste lyda en ledare bara för, att han kallar sig din präst eller pastor. Han måste också vara en andlig människa.


När det gäller föräldrar har vi inget val, och inte heller när det gäller samhällets makthavare. Däremot när det är fråga om en kyrkan, och du finner att ledarskapet inte är andligt, så kräver inte Gud att du stannar där. Du kan gå ur och hitta en annan kyrka eller gemenskap, där ledarskapet verkligen är andligt.


Om du hittar en verkligt andlig gemenskap, då får du underordna dig ledarskapet där. Det här är mycket viktigt. Principen för att underordna sig en auktoritet har demonstrerats av Jesus Kristus. Det är på detta sätt som frälsningen kom. Låt oss lära oss detta från honom.

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 Tro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Hyckleri
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
62 Hat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Otro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Att ljuga
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)