50 Mannens och hustruns ansvar

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 50 Responsibilities Of Husband And Wife

Vi skall fortsätta att se lite närmare på Guds plan för ett fullkomligt äktenskap. Om du lyssnar noga, tror jag att detta kan förändra ditt liv.


Vi såg i vårt förra studium, att Gud är den person, som skall vara emellan mannen och hustrun. Där skall Gud finnas under hela deras liv, för Gud är den största sammanbindande kraften i hela universum.


Om något eller någon annan kommer emellan dem som: t ex pengar, föräldrar, arbete eller barnen, så kommer det att bli förvirring. Hedra din far och din mor, men låt aldrig någon av dem komma emellan dig och din äktenskapspartner.


Skall man ha omsorg om sina barn? Jo, det skall man definitivt. Man måste offra mycket för sina barn och göra mycket för dom, men älska inte barnen mer än ni älskar varandra. Det är inte Guds vilja, att du skall älska barnen mer än din partner, som så många föräldrar gör. De är olydiga mot Gud. Det finns ingen relation, som det talas om i hela bibeln, som är så speciell och nära som den mellan man och hustru.


Ef 5:23 säger, "Ty en man är sin hustrus huvud liksom Kristus är kyrkans huvud. På vilket sätt är en man sin hustrus huvud? Det är inte på samma sätt, som en ledare för en organisation.


Vet du skillnaden mellan huvudet för en organisation och huvudet för en fysisk kropp? Ledaren för en organisation behöver inte ha något intresse för personerna i organisationen, men huvudet för din fysiska kropp har ett mycket levande intresse för varje del av kroppen.


Detta är Guds vilja, att relationen mellan en man och en hustru, som är bildligt beskriven i nämnda bibelställe, skall vara så intim som mellan huvudet och kroppsdelarna i en fysisk kropp. Kan du tänka dig en mer nära relation än denna? Nej, detta är den mest intima relation man kan tänka sig.


Det är bara banden man och hustru, som beskrivs så intimt. Inte ens relationen mellan en far och son eller mellan mor och dotter är så intimt beskriven i bibeln. Nej, relationen föräldrar och barn beskrivs inte på det här sättet.


Med andra ord ni, man och hustru, skall älska varandra mer än ni älskar era barn. Om ni älskar barnen mer förstör ni era äktenskap. Om ni älskar era föräldrar mer förstör ni era äktenskap och om ni älskar era jobb mer förstör ni era äktenskap.


Till och med om man älskar sin tjänst för Gud mer, så förstör man sitt äktenskap. När jag säger, att du måste ha Herren först, så missförstå mig inte. Det betyder inte, att du skall ha tjänsten för Herren främst, utan att Gud som person skall ha främsta platsen i ditt hjärta.


Der finns dom, som säger att dom tjänar Herren men inte bryr sig om sin fru. Vad blir resultatet av detta? Jo, äktenskapet förstörs. och även deras så kallade tjänst för Gud förstörs så småningom. Det här är inte Guds vilja.


Hur skall då det andliga livet byggas upp? Låt mig ta bilden av ett trevåningshus. Om du skall bygga ett sådant så bygger du först en grund. Grunden är Guds fullkomliga kärlek uppenbarad i Jesus Kristus. På denna grund måste vi bygga. Det finns ingen annan grund.


På denna grund bygger vi bottenvåningen. Det är vår egen personliga vandring med Gud. Det innebär att du i din gemenskap med Gud vandrar i ljuset, att du håller ditt samvete rent, och att du lyssnar till den Helige Andes röst, som talar om hur du behöver rena dig själv från allt som befläckar kött och ande. Denna bottenvåning måste du bygga först vare sig du är singel eller gift.


När du har byggt den, eller när du håller på att bygga den, så fortsätter du till första våningen. Vad är det, som är den första våningen? Jo, den första våningen är din relation till din fru eller man, om du är gift.


Alltså, efter det att vi byggt en relation med Herren, så söker vi att bygga en gudomlig relation med vår partner. Våra relationer i hemmet, först till mannen eller frun och sedan till barnen är den första våningen.


Efter detta kommer den andra våningen, vilken är vår tjänst i församlingen, t ex en äldstetjänst eller en annan medhjälpartjänst. Vet du vad som är en av kvalifikationerna för dessa tjänster enligt 1Tim 3? Jo, du måste ha ett bra hem. Du måste vara endast en hustrus man, och du måste ha uppfostrat dina barn på ett rätt sätt.


Varför måste det vara på det sättet? Jo, se vad 1 Tim 3:4-5 och 12 säger om äldstetjänsten, "Han skall kunna styra sitt hus och få sina barn att underordna sig, allt i värdiga former. För hur skall någon som inte kan styra sitt eget hus kunna ta hand om Guds församling". Liknande sägs senare i vers 14 om medhjälpare.


Här ser vi att tjänsten kommer efter familjen. Gud kommer först, sedan mitt hem och sedan tjänsten. Då har jag en bas för att tjäna Gud på ett bra sätt.


Det är på den här punkten, som djävulen har förstört så många troendes liv. Han har fått dem att koncentrera sig på tjänsten. Vad ser vi för resultat? Jo, det blir gräl och missämja mellan man och hustru. Som ett resultat av detta blir barnen inte omvända eller också avfaller de.


Det här blir inte välsignat av Gud. Dessa Herrens tjänare skulle dra sig tillbaka från sina tjänster och istället först satsa på att bygga gudomliga relationer till hustru och barn.


Nu säger jag inte att din fru först måste bli andlig, för att du skall kunna tjäna Herren. Det finns många som tjänat Herren ändå, stora gudsmän som t ex John Wesley, som hade en hustru, som verkligen var köttslig och förmodligen oomvänd, men din attityd till din fru måste vara gudomlig. Du måste ha en fullkomlig kärlek till din fru, även om hon är den ondaste personen i världen. Om din attityd till din fru inte är kärleksfull, så kan du inte ha en tjänst för Gud.


Det kan ju vara så att hon har svårt att samarbeta med dig, men det är en annan sak. Relationen kan vara dålig i det avseendet, men från din sida måste det vara så, att du alltid är villig att ödmjuka dig och alltid är villig att tvätta hennes fötter.


Bibeln säger, att som Jesus har älskat kyrkan, så måste en man älska sin hustru. Vad skall mannen göra? Jo, vara villig att tvätta fruns fötter, med andra ord vara villig att göra smutsiga jobb åt henne. Det var vad Jesus gjorde för sina lärjungar, för kyrkan.


Hur många gånger förlät Jesus kyrkan? Jo, miljontals gånger. Hur många gånger skall en man förlåta sin fru? Jo, miljontals gånger. Detta är vad som menas med att älska din hustru, som Kristus älskade kyrkan.


Om du vill ha ett lyckligt äktenskap följ tillverkarens instruktion. Hur skall då kvinnan förhålla sig? Ef 5:22 och 24 talar om detta. Instruktionerna till kvinnan kommer faktiskt före den till mannen. Om du är hustru, vad säger Gud till dig? Lyssna noga!


"Ni kvinnor foga er efter era män som efter Herren." Vers 24 talar om hur du skall foga dig. Det är väldigt intressant. Versen lyder "Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så skall också kvinnorna i allt underordna sig sina män."


Hur underordnar sig kyrkan Herren? Jo, inte med argument, motsträvigt och irriterat utan med glädje i allt, såvida det inte är så, att din man säger, att du skall göra något, som är emot Guds ord. I ett sådant fall måste du lyda Gud och inte din man. I övrigt skall en hustru lyda sin man. Det är vad Guds ord lär.


Nu vill jag ge en varning här. Det är en stor fara att mannen tar dessa ord, som är avsedda för hustrun, och använder orden som en hammare och slår frun i huvudet med och säger. "Ser du vad bibeln säger. Du måste underordna dig mig."


Lyssna nu noga ni män! Bibeln säger inte, se till att hustrun underordnar sig dig. Ditt jobb är bara att älska din hustru som Kristus älskar kyrkan. Och låt mig säga ett ord till er hustrur. Det finns inget ord i skriften, som säger. Hustrur, se till att era män älskar er, som Kristus älskar kyrkan.


Nu är det ändå på det här sättet, som många hustrur och många män förstår dom här orden. De går till dom här skriftställena. Mannen läser vad hustrun skall göra, istället för att läsa vad han skall göra, och hustrun läser vad mannen skall göra, istället för att läsa vad hon skall göra, och de båda anklagar varandra.


Då blir det absolut förvirring. Adam började anklaga Eva. Och vad säger Gud. Låt mig parafrasera. Gud undrar, vad är orsaken till problemet? Adam pekar på Eva och säger, det är hon som är orsaken till problemet.


Här ser du. Det började i 1 Mos 3. Adam pekar på Eva, och indirekt anklagar han Gud, det är hustrun, som du gav mig, som är orsaken. Vad kan jag göra? Han tog inte på sig skulden själv.


Då frågade Gud Eva, vad är orsaken till problemet? Hon pekade på ormen och sa, det är han som är problemet, det är inte mitt fel, det var djävulen, som gjorde något.


Jag vill säga er kära vänner, så länge ni anklagar varandra och anklagar djävulen, så händer bara det, att ni blir utkastade ur paradiset. Gud sände iväg Adam och Eva från paradiset, därför att de inte var villiga att ta på sig skulden.


Dom syndade. Vad var Adams synd? Han tog inte sin plats, som huvudet i deras familj. När Eva tog av frukten skulle han ha hindrat henne och sagt, det där är fel, men han stod där mållös.


Den förste äkta mannen var en vek man, som inte tog sin plats som familjens överhuvud. När mannen inte tar sin plats, blir det förvirring i hemmet. När hustrun inte intar sin plats, som hjälpare i hemmet utan börjar ta ledningen, som Eva gjorde i paradiset, så kommer djävulen in på grund av denna förvirring.


Vi måste sluta anklaga varandra. Mannen måste säga, Herre min plikt är inte att tänka ut vad min hustru måste göra. Min plikt är att älska henne, som

Kristus älskade kyrkan.


Om du är hustru, så behöver du säga, Herre min plikt är inte att tänka ut vad min man måste göra utan att istället underordna mig honom. Om var och en av er kan göra det Gud vill att ni skall göra istället för att finna fel hos er partner, så kan det bli frid. Annars fortsätter det att vara förvirring.


Varför inte ta på dig skulden själv och ödmjuka dig från och med idag och få uppleva det fullkomliga äktenskap, som Gud vill ge dig.
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 Tro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Hyckleri
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
62 Hat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Otro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Att ljuga
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)