56 Att be med Guds intressen i centrum

Speaker :   Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 56 Praying About God's Interests

Vi skall i det här avsnittet tala om det rätta sättet att be, att tala med Gud. När vi lär oss att be på rätt sätt, så kan vi få våra böner besvarade. En hel del böner blir aldrig besvarade, på grund av att de bes på fel sätt. Lyssna nu noggrant!


När Jesus lärde sina lärjungar att be, sa han i Matt 6:9, "Vår Fader som är i himlen". Tänk på Gud som en älskande fader och tänk på honom, som en allsmäktig regent från himlen, som kan svara på varje bön, möta varje behov, lösa varje problem, lyfta upp dig från varje grop du fallit i, omintetgöra varje misstag du gjort i ditt liv. Det finns inget problem, som han inte han kan lösa.


Han älskar dig tillräckligt för att hjälpa dig och, han är tillräckligt mäktig för att lösa dina problem och skydda dig från dina fiender. "Vår fader som är i himlen". Vi är inte föräldralösa, utan vi är Guds barn. Det är därför vi kan be, men om du vill kommunicera med Gud, så måste du göra dig av med din självcentrerade attityden.


Jesus kom för att frälsa oss från synd, och själva kärnan i synden är, att jag har mig själv i centrum. Jag tänker på mig själv hela tiden. Jag tänker på vilka fördelar jag själv kan få. Om detta inte har förändrats i ditt liv, så är någonting fel.


Orsaken till alla våra problem, är att vi har oss själva i centrum. Jesus säger, gör er av med detta. Gör Gud till centrum i era liv. Det är så, det är tänkt att vara. Människorna trodde under lång tid att jorden var centrum i hela universum. Alla uträkningar i astronomin blev fel, när man utgick ifrån att jorden var i centrum. Jorden är bara som ett litet dammkorn, som svävar omkring i rymden.


På samma sätt skapade inte Gud oss, för att vi skulle ha oss själva i centrum, och tänka på vad vi eller vår familj skulle få ut av livet. Så länge du tänker så, lever du i synd. Jesus kom för att rädda oss från synden, och lära oss att vara centrerade i Gud. Vi skall vara upptagna med det, som är hans behov, hans rike och hans namn. Då skall alla andra saker falla på plats i våra liv.


Om du har problem på det här området med bön och bönesvar, så kan det bero på, att du alltid när du ber tänker bara på dina och på din familjs behov. Ändra på det. Ändra på det från och med idag.


Nu säger jag inte att du skall sluta be för dig själv och din familj. Det är i högsta grad

ett ansvar speciellt för föräldrar att be för sina barn varje dag. Det är viktigt. Du bör göra det. Jag säger inte att du skall sluta med det, men centrera allt i Gud.


När du ber för barnen, be då inte att dom skall tjäna mycket pengar. Be istället att de skall ära Gud och söka hans rike först. Det är vad jag menar med att centrera allt i Gud, så att hans namn blir ärat.


"Låt ditt namn bli helgat" lär Jesus oss att be. Det är det första önskemålet. Gör så att människor respektera och vörda ditt namn. Namnet Jesus Kristus är det namn Gud har gett, genom vilket alla människor kan bli frälsta. Det är det enda namn, genom vilket du kan få svar på böner.


När vi kommer till Fadern, måste vi komma i hans sons namn, som är Jesus Kristus. Vi måste be, att namnet Jesus blir ärat i hela världen i alla länder. Inte ärat på det viset, att man menar, att han är en stor man. Det är inte den typen av ära Gud vill ha.


Det skall bli ärat genom att människor böjer sig i fullständig överlåtelse till, att Jesus blir herre i deras liv. Det börjar med dom kristna, de som gör anspråk på att vara kristna att tillåta att Jesus är först i deras liv, totalt och fullständigt.


Det första Jesus säger är alltså att vi skall bry oss om Guds namn, inte bara i den utsträckningen att vi ber den här bönen med våra läppar. Den måste komma från våra hjärtan.


"Låt ditt namn bli ärat". Den första och största bördan för mig skall vara, att Guds namn skall bli ärat i mitt liv, i min familj, hos mina barn, i vår kyrka och i hela vårt land. Det måste vara bördan i vårt hjärta. Om det inte är det, så måste vi be Gud att förändra oss invärtes. Då måste vi be, "Herre förändra mig så att min största börda i alla omständigheter blir, att ditt namn skall bli ärat, även om jag måste gå igenom svårigheter."


När Jesus var på jorden och gick igenom en pressande tid, innan han gick till korset, var han ärlig och sa i Joh 12:27 "Nu är min själ fylld av oro". Tänk på den versen, när du är i någon mycket svår situation, och din själ är fylld av oro. Vad skall du säga? Jesus sa, Skall jag be, Fader rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit. Fader förhärliga ditt namn.


Här ser vi, att när Jesus var i denna svåra situation, och hans själ var under oerhörd press, då var han frestad att be, rädda mig ur denna situation, men han bad istället det som var rätt, trots att hans själ var plågad, "Fader förhärliga ditt namn."


Det var strax innan han skulle gå till korset. Han kunde ha sagt, Fader rädda mig från denna stund, och fått komma till himlen direkt, och vi hade varit förlorade i våra synder. Är det inte en bra sak, att han inte försökte att rädda sig själv där, utan sökte ära åt Fadern.


Detta lär oss, att när vi söker ära åt Fadern och inte vår egen bekvämlighet och fördel, då kan det bli till en oerhörd välsignelse för andra. Så även när vi är under press, följ Jesu exempel, som lärde oss be, "Låt ditt namn bli helgat".


Efter detta säger Jesus, "Låt ditt rike komma". Vi ser, att nästa begäran inte heller har något att göra med oss eller våra familjeproblem. Herre jag ser, att för närvarande är rikena på jorden styrda av djävulen och hans änglar, men jag vill, att ditt rike skall komma på jorden, ett rike med rättfärdighet.


Jag vill att ditt rike skall komma snart. Ordet kungarike är inte så lätt att förstå, eftersom vi inte har kungar i den bemärkelsen nu för tiden. Ett bättre ord skulle vara regering. "Herre låt din regering komma" betyder den regering som du kontrollerar. Vi ber att du skall regera denna värld, och regera kyrkan och mitt liv på samma sätt, som du regerar universum, Låt ditt rike komma.


Sedan lärde han oss att be, "Låt din vilja ske, på jorden såsom i himlen". Här ser vi en önskan om Guds namn, Guds rike och Guds vilja, att den skall ske på samma sätt på jorden som i himlen.


Jesus sa en gång i Joh 6:38, att han inte hade kommit för att göra sin egen vilja utan sin faders vilja, "Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja, utan för att göra hans vilja, som har sänt mig".


Under hela sitt liv, så gjorde Jesus aldrig sin egen vilja, utan han gjorde sin faders vilja, hur än mycket plåga och svårigheter han mötte, och Jesus lärde oss att be. Närhelst du ber, så be detta för ditt liv, att Guds vilja skall bli gjord i ditt liv, inte din egen vilja.


All misär, sorg och alla problem i världen har kommit, därför att människan har velat göra sin egen vilja. Vad än hon har ansett vara bra, har hon velat göra, men Jesus lärde oss att be, att faderns vilja skulle göras på jorden som i himlen. Med andra ord så måste det börja i våra egna liv, i mitt liv.


Låt din vilja göras på jorden liksom i himlen. Hur blir den då gjord i himlen? Tänk på hur änglarna lyder Gud. Änglarna lyder Gud omedelbart. De väntar på vad Gud har att säga och lyder ögonblickligen. De lyder fullständigt och med glädje.


Om Gud säger något till en ängel svarar han inte, vänta ett tag Gud, jag har något viktigt att göra just nu. Människor beter sig så. När Gud säger åt någon att göra något, att t ex gå och be någon om förlåtelse, att låt döpa sig eller att lämna tillbaka pengar som han eller hon tagit eller erhållit på fel sätt då skjuts det upp.


Människor kan dröja i dagar, i veckor, i månader innan de gör vad Gud sagt. Ingen ängel i himlen väntar på det viset. Så snart Gud säger något, gör dom det direkt. Be att Guds vilja skall ske på samma sätt i ditt liv, och så fort du ser något i Guds ord, gör det omedelbart, och du kommer att göra det med glädje.


Änglarna går inte omkring med bedrövade miner och muttrar och klagar över, att deras lott i livet är så svår. De är glada och lyckliga, och de lyder Gud fullkomligt. Jesus lär oss här, att så måste också vi lyda, fullkomligt och med glädje.

"Ske din vilja på jorden, såsom i himlen".


Om vi får detta rätt, i första hand i vår bön, att vi tänker på Guds namn, Guds rike och Guds vilja och applicerar detta på våra egna liv, då kommer Guds namn att bli ärat genom det liv vi lever. Gud kommer att regera våra liv, och Guds vilja kommer att bli gjord i våra liv precis som i himlen genom lydnad utan ifrågasättande, med glädje, fullkomligt, omedelbart och totalt.


Då kan vi säga att vår prioritering är rätt. Självet är inte längre i centrum. Då har vi börjat lära oss, hur vi skall be på ett rätt sätt, och då skall våra böner bli besvarade.


(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
08 Tro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Lag och nåd
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Hyckleri
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
61 Själviskhet
Zac Poonen
(Now Playing)
62 Hat
Zac Poonen
(Now Playing)
63 Otro
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Att ljuga
Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)